Vedtægter

 

 

Vedtægter for Danseskolen RHYTHM NATION – Struer

 • 1 – Navn
 1. Foreningens navn er Danseskolen RHYTHM NATION – Struer
 2. Foreningens hjemsted er Struer kommune. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral
 • 2 – Formål

       Foreningens formål er:

 1. At give børn, unge og voksne mulighed for at udleve danseglæden på forskellige niveauer samt nyde et godt socialt miljø med jævnaldrende i deres fritid.
 2. At give nuværende og nye dansetilbud til medlemmerne; det være sig dans, nye konkurrencer/forbund og workshops.
 3. At tilbyde dans til alle; at sørge for både bredde og dybde i undervisningen og konkurrencetilbud.
 4. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsdanserforbunds Region Vest (DSV), under Danmarks
 5. Sportsdanserforbund (DS) i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DRRU og Struer Idræts Forbund.
 • 3 – Medlemmer
 1. Alle er velkomne – der er mulighed for at være aktiv eller passiv medlem. Indmeldelse sker skriftligt.
 2. Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om dispensation for betaling af kontingent.
 3. Aktive medlemmer er aktive dansere og deres forældre.
 4. Passive medlemmer kan være enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med minimum 14 dages varsel til udgangen af en måned. Opsigelsesperioden er løbende måned + 1 måned. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
 • 4 – Kontingent
 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. b. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
 • 5 – Udelukkelse
 1. Betaler et medlem ikke kontingent senest 5 dage efter forfald, kan bestyrelsen beslutte at udelukke medlemmet, indtil udeståendet er betalt.
 2. Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og/eller arbejde, indstille medlemmet til eksklusion. Eksklusionen skal, med simpelt stemmeflertal, vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det samme gælder, hvis personer i bestyrelsen, instruktører eller medlemmer ikke lever op til foreningens værdisæt, herunder hvordan man behandler hinanden.
 • 6 – Foreningens Ledelse
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen. Bestyrelsen sider med 2 personer på skift i perioden. Heraf ses det gerne, at der er minimum én repræsentant for danserne, én for instruktørerne og én for forældrene.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
 3. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
 4. To personer, der er i tæt familie med hinanden, gift eller et par, kan ikke side i bestyrelsen i samme periode.
 5. Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode 2 suppleanter. e. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
 6. For at være valgbar til bestyrelsen, kræves det, at man har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, og man skal være minimum 18 år.
 7. Bestyrelsen opfordrer forældre og medlemmer til at støtte bestyrelsen i arbejdet. Der kan, af bestyrelsen, nedsættes udvalg, og disse arbejder tæt sammen med bestyrelsen. Udvalgene kan ikke binde foreningen økonomisk uden et bestyrelsesmedlem har accepteret.
 8. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
 9. Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse, og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Dog friholdes bestyrelsesmedlemmer for omkostninger (herunder kørselsgodtgørelse til reduceret sats, som fastsættes af bestyrelsen) vedrørende deltagelse i bestyrelsesanliggender, herunder møder, kurser m.v.
 • 7 – Regnskab
 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren, og skal være afsluttet senest 28. februar. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.
 • 8 – Revision
 1. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
 2. Der vælges en revisorsuppleant.
 • 9 – Tegning og hæftelse

  Foreningen tegnes af formanden. Ved alle udbetalinger fra foreningens konto kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt lånoptagelse på mere end 50.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

  Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Ingen udgift har hjemmel uden bestyrelsens samtykke.
 • 10 – Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.
 3. Adgang til generalforsamling gives kun til aktive eller passive medlemmer af Rhythm Nation. d. Generalforsamlingen bekendtgøres via opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen.
 4. Medlemmer under 14 år (dog kan forældre til medlemmer under 14 år stemme på generalforsamlingen), passive medlemmer og medlemmer/forældre til medlemmer i restance har ikke stemmeret til generalforsamlingen.
 5. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen afstemninger efter § 11 og § 12, og den lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 6. Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst fem af foreningens medlemmer ønsker det, skriftligt. Valg til bestyrelse foregår altid skriftligt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal fremlægge forslagene for generalforsamlingen, der træffer beslutning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. De mest vidtgående forslag behandles altid først.
 7. Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Bestyrelsen foranlediger optaget beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og i foreningens lokaler.
 9. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent. (Vedtages med simpelt flertal)
 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. (Til godkendelse)
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidst forløbne kalenderår. (Til godkendelse).
 1. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår. (Vedtages med simpelt flertal).
 1. Indkomne forslag.
 1. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår. (Vedtages med simpelt flertal).
 1. Valg af bestyrelse og suppleant. (Vælges for to år).
 1. Valg af én revisor og én revisorsuppleant. (Vælges for et år).
 1. Eventuelt
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (mindst 2/3 stemmer for), eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som for ordinære generalforsamlinger anført.
 • 11 – Vedtægtsændringer
 1. Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
 • 12 – Foreningens opløsning
 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i § 11. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 2. Foreningens midler skal ved foreningens opløsning, efter afholdelse af udgifter til kreditorer og ansatte, fordeles til – af bestyrelsen – bestemte foreninger/klubber til fremme for idrætslige formål i Struer Kommune.

Comments are closed.